امیدبه فردا

سحرنزدیک است

انسان به امیدزنده است .اگرامیدنبوددمی آسودن ممکن نبود پس امیدتنها هدیه ای

است که می توان بدون پرداخت قیمتی به دیگران هدیه داد.امیدبه زندگی.امـیــدبـه

ترقی.امیدبه آبادانی.امیدبه رفاه .امیدبه دنیای آمالها .امیدبه بایدها به جای شایدها

ودرآخرامید به سحر به گمانم سحرنزدیک است پس منتظر باش .

/ 1 نظر / 20 بازدید