# عشق

سالروزتولدمن ودرگذشت استادشاملو

امروز دوم مرداد است سالروزتولدمن ونیزمصادف شده است باسالروز درگذشت استادشاملو نمیدانم چه حکمتیست من دراین روزبدنیاآمده ام وشاملورخت ازدنیابربسته است اما اوهمچنان زنده است... وشور و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 5 بازدید