# عشق

سالروزتولدمن ودرگذشت استادشاملو

امروز دوم مرداد است سالروزتولدمن ونیزمصادف شده است باسالروز درگذشت استادشاملو نمیدانم چه حکمتیست من دراین روزبدنیاآمده ام وشاملورخت ازدنیابربسته است اما اوهمچنان زنده است... وشور و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 26 بازدید

تولدمن ودرگذشت شاملو

دوم مردادبازهم فرارسیدیادآورخاطرات شیرین وتلخ گذشته... دوم مردادروزتولدمنه ... ویازدهمین سالمرگ شاعرتوانای ایران استادشاملو به احترامش سکوت میکنیم ومیشنویم حرف های دلمان رااززبان ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 22 بازدید

شاید دراین درگه دلی یابم......

آفتابی خواهم از دنیای دور                               آنجا که همه در شوق وشوراند                                                  آنجا که مرگ وتولد هر کس آخر و آغاز ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 26 بازدید

ناامیدان راامیدمی شود

سال نوسال عشق وپاکی برپاکان وامیدواران مبارک عشق به خداوالاترین عشقهاست ****************************** خداوندبی نهایت است ولامکان وبی زمان امابه قدرفهم توکوچک می شود وبه قدرنیازتوفرودمی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 19 بازدید

سال نو وبهار عشق وامید

بلـبـلی  زارزار مـی نـالیـد          ازفـــراق بــهار،وقـــت خــزانگفتمش غم مخورکه بازآید         روز نــوروزلالـــــه  وریـــحــانگفت ترسم بقا  وفا نکـند         ورنه هرسال گل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید