# بوسه

تولدمن ودرگذشت شاملو

دوم مردادبازهم فرارسیدیادآورخاطرات شیرین وتلخ گذشته... دوم مردادروزتولدمنه ... ویازدهمین سالمرگ شاعرتوانای ایران استادشاملو به احترامش سکوت میکنیم ومیشنویم حرف های دلمان رااززبان ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 24 بازدید