# بوسه

سالروزتولدمن ودرگذشت استادشاملو

امروز دوم مرداد است سالروزتولدمن ونیزمصادف شده است باسالروز درگذشت استادشاملو نمیدانم چه حکمتیست من دراین روزبدنیاآمده ام وشاملورخت ازدنیابربسته است اما اوهمچنان زنده است... وشور و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 24 بازدید

تولدمن ودرگذشت شاملو

دوم مردادبازهم فرارسیدیادآورخاطرات شیرین وتلخ گذشته... دوم مردادروزتولدمنه ... ویازدهمین سالمرگ شاعرتوانای ایران استادشاملو به احترامش سکوت میکنیم ومیشنویم حرف های دلمان رااززبان ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 21 بازدید