برای‌ خوشبختی‌ و موفقیت‌ چه‌ کنیم‌؟

همیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بن بست هم، راه آسمان باز است. پروازرا بیاموز......

خدایاهرلحظه اندیشه ی بدیع ،واژه ای تازه،فکری نووراهی نرفته به من بیاموز....

اگر روزگاری شان و مقامت پایین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید» ...

قوانین جهانی موفقیت | FarsPatogh.COm

ما می‌توانیم‌ از اکنون‌ خود فراتررفته‌ و به‌ آرزوهای‌خود دسترسی‌ پیدا کنیم‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌،برنامه‌ ریزی‌ دقیقی‌ لازم‌ است‌، باید نحوه‌ عملکردهر چیزرا به‌ خاطر بسپاریم‌ هیچ‌ چیز در خطمستقیم‌ سیر نمی‌کند و نیز هیچ‌ هدفی‌ مستقیم‌وبدون‌ تلاش‌ به‌ دست‌ نمی‌آید.
برای‌ خوشبختی‌ و موفقیت‌ چه‌ کنیم‌؟

-1
باید بدانیم‌ که‌ آ دم‌های‌ موفق‌، آنقدرهابرجسته‌، با استعدادو یامنحصر به‌ فرد نیستند، آنهافقط توانسته‌اند نحوه‌ کارکرد هر چیز این‌ جهان‌رادرک‌کنند و بفهمند که‌ پیشرفت‌ خود آنها نیزمطابق‌ بر اصولی‌ است‌ که‌ بر محیط پیرامون‌آنهاحاکم‌ است‌. آنها می‌دانند که‌ تصحیح‌ مداوم‌ وپیوسته‌، راه‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌است‌، در این‌ باره‌بارها از مسیر منحرف‌ می‌شوند، اشتباه‌ را اصلاح‌می‌کنند ودوباره‌ به‌ راه‌ اصلی‌ بر می‌گردند. در راه‌رسیدن‌ به‌ هر هدف‌ می‌توانیم‌ به‌شهامت‌ و اراده‌قویتر دست‌ یابیم‌، برقدرت‌ متقاعد سازی‌ خویش‌بیفزاییم‌، انظباطفردی‌ را بیاموزیم‌، توان‌ و طاقت‌خویش‌ را افزایش‌ دهیم‌ و اعتماد به‌ نفس‌خودرابالا ببریم‌.

-2
همیشه‌ به‌ موفقیت‌ و پیروزی‌ باورداشته‌باشید وبه‌ خود تلقین‌ کنید که‌ «من‌ می‌توانم‌»،«من‌موفق‌ خواهم‌ شد» فکر ناکامی‌ رااز سربیرون‌برانید چون‌ طرز تفکر شما، شما را به‌ سوی‌خوشبختی‌ سوق‌ خواهد داد.

-3
هرگاه‌ به‌ توانایی‌ خود برای‌ موفقیت‌ شک‌کردید، به‌ موانعی‌ فکرکنید که‌ دیگران‌ بر آن‌ چیره‌شده‌اند.

-4
درراه‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ وخوشبختی‌، بامشکلات‌ زیادی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ باید آنها رابپذیریم‌ و بدانیم‌که‌ مشکلات‌، بخشی‌ از میراث‌جهان‌ هستند که‌ ما را برای‌ رهایی‌ از خود به‌سوی ‌یادگیری‌ و تجربه‌ می‌ رانند. بنابراین‌ با مشکلات‌مبارزه‌ کنید و آنها راباتلاش‌ و کوشش‌ پشت‌ سربگذارید تا در زندگی‌ پیروز شوید، به‌ قول‌هوراس‌، «بدبختی‌نبوغ‌ را نمایان‌ می‌سازد وخوشبختی‌ آن‌ را می‌پوشاند».

-5
ازاشتباهات‌ و شکستهای‌ خود، درس‌بگیرید و اشتباه‌ را به‌ منزله‌ یک‌ رویداد بزرگ‌ونابخشودنی‌ تلقی‌ نکنید و جنبه‌ مثبت‌ آن‌ رادر نظربگیرید. مااز شکستهای‌ خود به‌مراتب‌، بیشتر ازپیروزی‌ هایمان‌ درس‌ می‌گیریم‌ زیرا وقتی‌ بازنده‌می‌شویم‌ به‌فکر، تأمل‌، تجزیه‌، تحلیل‌ وسازماندهی‌ مجدد می‌پردازیم‌ و طرح‌ها وتاکتیک‌های‌تازه‌ بنا می‌کنیم‌، اما وقتی‌ برنده‌می‌شویم‌، فقط جشن‌ می‌گیریم‌ و چیز تازه‌ای‌یادنمی‌گیریم‌ و این‌ خود دلیل‌ دیگری‌ برای‌ گرامی‌داشتن‌ اشتباهات‌ است‌. پس‌بیایید درهر موردی‌انتظار خطا از خود داشته‌ باشیم‌، زیرا شکست‌خوردن‌ هرگز مایه‌شرمساری‌ نیست‌،شرمساری‌ تنهااز تلاش‌ نکردن‌ است‌.

-6
رسیدن‌ به‌ هرهدفی‌، همیشه‌ مستلزم‌ قبول‌خطر و ریسک‌ است‌،تا انسان‌ احتیاط را کنارنگذارد به‌هدف‌ نمی‌رسد. بر زمین‌، قانونی‌ حاکم‌است‌ که‌ رسیدن‌ به‌ پاداش‌ را به‌بهای‌قبول‌ خطرتضمین‌ می‌کند و جز این‌ راه‌، راه‌ دیگری‌ وجودندارد، بنابراین‌ برای‌به‌ دست‌ آوردن‌ هر چیز بایدخطرات‌ آن‌ راهم‌ پذیرفت‌، برای‌ آنکه‌ راه‌ رفتن‌رایاد بگیریم‌،خطر زمین‌ خوردن‌ وصدمه‌ دیدن‌رابپذیریم‌، برای‌ پول‌ درآوردن‌ بایدخطرورشکستگی‌ راهم‌ پذیرفت‌ و برای‌ پیروز شدن‌ درمسابقه‌های‌ مختلف‌، باید احتمال‌باختن‌ آن‌ راهم‌در نظربگیریم‌. ما حق‌ انتخاب‌ داریم‌ انتخاب‌ میان‌زندگی‌ واقعی‌یازیستن‌ نباتی‌. انتخاب‌ شغل‌، شروع‌یک‌ کسب‌، تشکیل‌ خانواده‌، همه‌ ریسک‌است‌خلاصه‌ اینکه‌ زندگی‌ یک‌ ریسک‌ است‌. پس‌ بیاییدخطرکنیم‌ وشاهدثمرات‌ آن‌باشیم‌.

-7
برای‌ نتیجه‌گیری‌ بهتر باید جدی‌ باشیدوجسارت‌ و تعهدداشته‌ باشید، هیچ‌ چیز قادر به‌متوقف‌ ساختن‌ اراده‌ انسانی‌ که‌ حق‌ زندگی‌خودرادرگرو پیشبرد هدفش‌ می‌گذارد نیست‌.

 -8
برای‌ موفق‌ شدن‌ به‌تلاش‌ نیاز داریم‌.وقتی‌ غفلت‌ می‌کنیم‌، پیشرفتی‌ درامور حاصل‌نمی‌شود، حداکثرتوان‌ خود را به‌ کار ببرید،هدف‌ نهایی‌ مهم‌ است‌ ولی‌ نباید تمام‌ تمرکز وتلاش‌خود را منحصر به‌ آن‌ هدف‌ بکنید. به‌ خاطرعشق‌ به‌ کار و مسئولیت‌، تلاش‌ کنید وازآن‌ لذت‌ببرید. نتایج‌ نهایی‌ (دیر یازود) فرامی‌ رسند، زیرااین‌ یک‌ قانون‌ است‌. اگر نتایج‌ تاخیر داشتند یادرآن‌ زمانی‌ که‌ همواره‌ شما انتظارشان‌ رامی‌کشیدید ازراه‌ نرسید، مایوس‌ وناامید نشوید واجازه‌ ندهید که‌این‌مسئله‌ تمام‌ هفته‌(یاسال‌)شمارا خراب‌ کند، بدانید که‌ جهان‌ هستی‌ منصف‌وعادل‌ است‌ واگر زحمت‌بکشید پاداش‌ آن‌ راخواهید دید و موفق‌ خواهید شد. برداشت‌ امروزما از زندگی‌ حاصل‌کاشته‌های‌ دیروز ماست‌.

-9
برهدف‌ خود پافشاری‌ کنید، پافشاری‌جزءمشترک‌ تمامی‌ موفقیت‌های‌ چشمگیر است‌.پافشاری‌ عامل‌ اصلی‌ پیروزی‌ است‌ وانسان‌های‌موفق‌ به‌ خوبی‌ از آن‌ آگاهند زیرا دلیل‌ موفقیت‌خود را تلاش‌خستگی‌ناپذیر دانسته‌اند. البته‌مواقعی‌ هم‌ هست‌ که‌ نا امید شدن‌ و دست‌ ازتلاش‌کشیدن‌ از زیرکانه‌ترین‌ حرکت‌ است‌. وقتی‌ کشتی‌در حال‌ غرق‌ شدن‌ است‌، دیگروقت‌ بیرون‌پریدن‌ است‌، ما نباید کله‌ شقی‌ را با پافشاری‌ اشتباه‌ بگیریم‌. اگر ازشغل‌ خود بیزارید، اگر محل‌ زندگی‌خودرا دوست‌ ندارید یا در جایی‌ دیگرموقعیت‌های‌بهتری‌ برای‌ خود می‌بینید، گاهی‌بهترین‌ راه‌ حل‌ بیرون‌ زدن‌ است‌.
شکوه‌ وعظمت‌ و ازرش‌ واقعی‌ هدف‌ در تداوم ‌راه‌ و تحمل‌ آن‌ و حتی‌ گذشت‌ تن‌ ازخویش‌است‌. از زخم‌ زبانها و طعنه‌های‌ این‌ و آن‌ دلخورنباشید اگر بخواهید واراده‌کنید می‌توانید پیروز وخوشبخت‌ باشید. پس‌ با تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌هدف‌ها، حتماخوشبخت‌ خواهید بود.

/ 4 نظر / 29 بازدید
مسافــــر

سلام دوستـــــــــم!! وبلاگت خیلی عالیه!به خاطر این همه احساس بهت تبریک میگم برات آرزوی موفقیت می کنم

Mehran

In The Name Of God Aya tabe hal be dashtane yek site ziba fekr kardeed ? aya be daramade hasel az tabligh dare sitetan fekr kardeed ? Shoma mitavanid ba hazine nachiz sahebe yek site va host shavid NemOne karhaa : www.music4get.tk www.music4get.artisteer.net Baraye sefareshe site khod va tamas ba ma mitavanid az site ma didan farmayeed : http://sitedesigner.tk/ Ba Ma Tamas Begirin 09389361882 MehranM021@yahoo.com Web Designer

Mehran

In The Name Of God Aya tabe hal be dashtane yek site ziba fekr kardeed ? aya be daramade hasel az tabligh dare sitetan fekr kardeed ? Shoma mitavanid ba hazine nachiz sahebe yek site va host shavid NemOne karhaa : www.music4get.tk www.music4get.artisteer.net Baraye sefareshe site khod va tamas ba ma mitavanid az site ma didan farmayeed : http://sitedesigner.tk/ Ba Ma Tamas Begirin 09389361882 MehranM021@yahoo.com Web Designer