امیدآیندگان

به خدا قسم که مصلحان روزی حکمرانان زمین خواهـندبـودو بیــرق امـیدروزی ازحرکت نخواهد

افتاد.مظلومان تازیانه زده شده رابینی که استوارایسـتاده ومـنـتـظراحـقـاق حـقوقشان هستند

ودرآنجا عده ای ازقصاص صحبت می کنندوعده ای دیگرازعدالـت.عـده ای فـقـط شـاهدوگواه بر

چرخ روزگاروعده ای دیگرازگذشت سخن به میان می آورند. آیـاکسی فکرمیکردآیـاکـسی حتی

درذهنش خطورمیکردکه آن امهال واستدراج حکمت الهی بود. آیاآن باپرهنگان وبردگان ومظلومان

به گمان خویش می پنداشتندکه روزی تواناورهاودریـک کلمـه انسـان به تمـام معـناآزاد باشـند.

نمی دانم شاید.امابه گمان من ازروزی که خداوندگارمهربان وعادل روح زندگی ورهایی رادرقالب

این جسم بلورین خا کی نهاد.آفتابی پنهان درپشت ابرهای عیان کتمان نمود.تـاروزی کـه آنـروز

حکمت الهی ایجاب کندآن آفتاب امیدبتابدومژده سحرتحقق یابد .پس منـتظربـاش وامیـدوارکه:

((سحرنزدیک است))

/ 0 نظر / 19 بازدید