رنگین کمان امید

روزهاوشبهامی گذرندوهرکسی درآرزوی رسیدن به رویاهای آبی خود...

ماهی هاباشعف تمام دردریای آبی سیرمیکنند وصیادان نیزدرفکراینندکه چگونه آنهاراصیدکنندوخودراسیرکنند،

سیرماهی وسیرصیادهردوازنظرلغوی یکی است ولی  این رویا بااون رویا

بس متفاوت است....

هردوامیدوارندوباامیدزندگی میکنند

آری امیداست که به زندگی رنگ وجلای رنگین کمانی

می بخشد

من تمام رنگهارادوست دارم

چون می دانم هررنگی جلوه وخصوصیات خودرادارد

نمی دانم اول آبان باران می بارد یانه

اگرباران بارید واشکهای آسمان جاری شد

منتظررنگین کمان می مانم

7روزآینده راباهفت رنگش زندگی میکنم

وهرروزبایک رنگ...

من هنوزامیدوارم

راستی میدانی انسان به امیدزنده است.

/ 14 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیم صبا

امید چه واژه زیبایی !!!!!!!!!!!!! اینکه عمری امید ببندی و بعد حتی کورسوی امیدی هم نیابی را نمی دانم نامش را چه می توان نهاد !!!!!!!! خدایا به ما ان ده که ما را به .

نسیم صبا

امید امید امید امید حس می کنم با همه وجودم تا خدا هست امید هم هست تا مهربانی و عشق هست عشق خالق و مخلوق به هم عشق دو مخلوق به هم و .. زندگی زیباست و امید کورسویی است که به در تاریکی دل روشن می کند خرابه ای را و تو منتظر سحر می مانی تا صبح دولت بدمد.

نسیم صبا

حیان عزیز لطفا این وبلاگت رو به روز کن . در وبلاگت هم نومیدی موج می زنه . باید شور و امید و سر زنده گی باشه . دارم اخطار می دم بهت بازبون خوش وبلاگت رو به روز کن وگرنه مجبور می شم متوسل به زو ر بشم .(شکلک شیطان )

حیان

نسیم جان وبلاگ به روزه البته به ماهه ماهی یه مطلب مینگاریم اونم دست وپاشکسته... ممنونم ازهشدار اخطاروازلطفت...

نسیم صبا

سلام حیان بارچندمه دارم میام اما خبری از هوای تازه نیست .[ناراحت] یک ماه هم گذشت و تو هنوز هم این باغچه رو اب نداده ای . و غافلی از انان که گهگاه به هوای دیدن گلی تازه و صدای شنیدن صدای آب سری به این باغ کوچکت می زنند اما مدتی است خبری از طراوت و سرسبزی ندارد این باغ دلگشا . از ما گفتن بود دریاب این دلباغ را [گل]

نسیم صبا

حیاااااااااااااااااااااااااااااااااان [عصبانی]

نسیم صبا

حیاااااااااااااااااااااااااااااااااان [عصبانی]

فرشته I ♥ U

[گل][گل][گل][گل][گل]