انسانهای امیدوار

دنیا دارای فرازونشیبهای فراوانی است وهمیشه بروفق مرادانسان نمـی باشد، ..بعضی مواقع

 

سختیهای طاقت فرساوبعضی مواقع خوشی های زود گـذر، انـسان بـایددرگرفتاریهاومصائب

 

همچون کوه استوارباشدودرخوشیهانیزخودراگم نکند  وسرمست نباشدونــیزبامـشکلات عدیده

 

زندگی دست وپنجه نرم کندوتسلیم حرفهای زورمداران  نـگرددوتنها امـیدش به خداباشدومطمئن

 

باشدکه روزی درجهان پرچم عدالت بالاخواهدرفت، بـاری پـرچم عدالت واقعی ،نـه پرچم عدالت

 

تبلیغاتی ،بلکه پرچم عدالت وحقانیت وآزادی الهی ..بازمی گویم ،صبرراپیشه کن وبه آینده امیدوار

 

باش وجزانسانهای امیدوار...وبازمی گویم یقین کن که به قدرت پروردگارمهر،بساط ظلم وبیداددر

 

جهان ریشه کن خواهدشد......   .اندکی صبرسحرنزدیک است .....

/ 1 نظر / 25 بازدید
zino0

سلام وبلاگ داستانهای تخیلی به روز شد. اگر به داستانهای فانتزی و تخیلی علاقه دارید سری بزنید.