Authors

مولانا و بسیاری دیگر از عرفا توصیه می کنند علیرغم دشواری ها، عارف

هیچگاه نباید در راه تحصیل عشق مأیوس و ناامید شود، بلکه باید بداند لطف

خداوندی چنان است که با وجود گناهان، او را پاک، مصفا و مطهر نمــوده و

به جایگاهی که فراخور استحقاق و شایستگی اوست خواهد رساند.

 

واستاداقبال لاهوری به زیبایی راه عشق را چنین ترسیم می کند:

می شود پرده چـــــشم پـرکاهی گاهی

دیده ام هر دو جهان را بـنگاهی گاهی

وادی عشق بس دور و دراز است ولی

طی شود جاده صد ساله بــه آهی گاهی

در طلب کوش و مده دامن امـید زدست

دولتی هست که یابــی سرراهــی گاهی

[ ۱۳۸٧/۳/۱٥ ] [ ٦:٤۸ ‎ب.ظ ] [ حیان ]
About

عاشق انســـــــانهای پاک و آزادیـخواه ×× عاشق انسانهای تـلاشـــگر و امیــدوار×× عاشق شعروادب و انسانهای بااحساس عاشق سیاسـت و احترام به عقایدهمگان این چهار قاعده از اصـول زندگی من است.